ARİN RESTAURANT TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
“MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ”


Aydınlatma Metni’nin Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Veri Sorumlusu sıfatı ile ARİN RESTAURANT TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra ‘’Şirket’’ olarak anılacaktır) olarak, alışveriş yapan (sipariş veren) müşterilerimizi; hangi kişisel verileri işlediğimiz, kişisel verileri işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve amaçları ile hakları konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile işbu metin düzenlenmiştir.

KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenebilecek kişisel veri açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Veri İşleme Amacı

 • Resmi yazışma süreçlerinin yürütülmesi ile yetkili kurum ve kuruluşlara karşı hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi, yargı mercileri nezdinde her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması.
 • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi başvuruların alınması ve cevap verilmesi.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik (Ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası)
 • İletişim (Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres)
 • Müşteri İşlem (Alışveriş- Sipariş bilgileri)
 • Hukuki İşlem (Aydınlatma metnine ilişkin kayıtlar, uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri)
 • Hukuki İşlem (Talep ve cevap içeriği)

Hukuki Sebep

 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması.
 • Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.
 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Toplama Yöntemi

 • Fiziki ortamlardan Şirketimizin yetkili çalışanına beyan edilen sözlü veya yazılı bilgiler, web, sitemiz, e-posta, telefon (Otomatik Olmayan Yollarla).
 • Yargı mercileri ya da yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen bilgilendirmeler, ile diğer iletişim kanalları ile (Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla)
 • E-posta adresimize ya da merkez adresimize yapılan başvurular aracılığıyla (Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla)

Kimlere (Alıcı/Alıcı Grupları) ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 • Şirket olarak, kişisel verilerinizi ancak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;
 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Şirket’imizin yurtiçindeki hizmet sağlayıcılarıyla (sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, arşivleme hizmeti verenler),
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile paylaşmaktayız.
 • Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari kar/kazanç elde etme amacıyla hukuka aykırı olarak kullanılmayacak veya üçüncü kişilerleler paylaşılmayacaktır.

Not: Ödemenizi kredi/banka kartı ile yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgileriniz Şirketimiz tarafından kaydedilmeksizin, doğrudan doğruya ilgili banka veya ilgili elektronik ödeme hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, şirketimize ait internet sitelerinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurup Şirketimize ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile;

 • “Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Konak Pier Blok No:19/L Konak- İzmir” adresine, ekinde kimlik teyidinizin yapılması sağlayacak belgelerin de bulunması sureti ile ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,
 • Şirketimizin [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimlik teyidinizin yapılması sağlayacak belgelerin de bulunması suretiyle elektronik posta yolu ile,
 • Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile Şirketimizin “Akdeniz Mah. Atatürk Cad. Konak Pier Blok No:19/L Konak- İzmir” adresine göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Not: Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önüne geçebilmek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek evrak ve bilgi (Vekaletname, nüfus cüzdanı sureti vb.) talep etme hakkımız saklıdır. 

Şirketimizin Başvurularınıza Cevap Vermesi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Adres

Konak Pier 19L Atatürk Caddesi
Akdeniz Mahallesi
KONAK - İZMİR

  |  

Tüm hakları saklıdır.